Вие сте в: Начало / Политика за защита на личните данни

Политика за защита на личните данни

 

 

Лични данни, обект на събиране, обработване и съхранение

 

„ГОБЪЛ СТАФ“ ООД е дружество с ограничена отговорност, надлежно учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, ул. „Константин Величков“ 45, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания с ЕИК: 205211754. Извършвайки дейността си, „ГЛОБЪЛ СТАФ“ ООД обработва следните лични данни:

 

 • Име, адрес, телефонен номер, личен e-mail адрес;
 • Дата и място на раждане;
 • Номер и дата на издаване на лична карта или паспорт;
 • Пол, семейно положение, деца;
 • Информация за банкови сметкa;
 • Информация за трудов стаж (вкл. Длъжности, работно време, вида на трудовото правоотношение, трудова дисциплина, членство в професионални и съсловни организации);
 • Месторабота, заплата и социални придобивки;
 • Информация за подбор на персонал (вкл. Разрешителни за работа, препоръки, автобиография, мотивационно писмо)
 • Информация за професионална компетентност;
 • Снимки;
 • Здравословно състояние (специална категория лични данни).

 

Цели на обработването

 

Предоставените от Вас лични данни се обработват и използват от „ГЛОБЪЛ СТАФ” ООД само в случаите, когато това е разрешено от законодателството. Информацията, включваща лични данни и специални категории лични данни се използва предимно на следните основания:

 

 • За изпълнение на договорни задължения;
 • За спазване на законови задължения;
 • За резервация на самолетен билет и организиране на пътуване;
 • За защите интересите на субекта на лични данни;
 • За обработка от обществен интерс;
 • С изрично писмено информирано съгласие от субекта на данни.

 

Споделяне на лични данни 

 

ГОБЪЛ СТАФ ООД може да споделя лични данни с трети лица, включително доставчици на услуги, когато е необходимо администриране на трудови правоотношения или организиране на пътуване, се изисква от закон, има друг легитимен интерес за това. ГЛОБЪЛ СТАФ ООД може да споделя лични данни с правоприлагащи органи, регулатори и други.

 

Всички трети лица са длъжни да осигурят подходящи мерки за защита на личните данни и да спазват действащото законодателство за защита на лични данни.

 

Съхранение на лични данни

 

Личните данни се съхраняват за периода, необходим за изпълнение на целите, за които са събрани и в съответствие със законовите изисквания.

 

Лични данни, предоставени от субекта на лични данни без правно основание по чл.6, параграф 1 от Регламента (ЕС) 2016/679 се връщат на субекта, изтриват или унищожават в срок от един месец от узнаването.

 

Лични данни на участници в процедури по набиране и подбор на персонал се съхраняват в срок от шест месеца съгласно чл.25к от ЗЗЛД, след което се изтриват или унищожават, освен в случаите, когато закона предвижда друго.

 

Данните, които събираме за вас ще бъдат обработвани и съхранявани в наш офис или на защитени сървъри при изпълнение на всички технически и организационни мерки, нужни за защита на вашите лични данни.

 

Вашите права при обработка на лични данни

 

Всеки клиент на ГЛОБЪЛ СТАФ ОДД, предоставил личните си данни има своите права:

 

 • Право на достъп до съхраняваната информация. Субектът на данни има право да поиска информация за това дали отнасящи се до него данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват;
 • Право на корекция в случай, че ГЛОБЪЛ СТАФ ООД обработва непълна или неточна информация за вас.
 • Право на преустановяване или ограничаване обработката на информация, отнасяща се до вас
 • Право на възражение срещу обработването на личните му данни при наличие на законово основание за това. 
 • Право да поиска прехвърляне на личните му данни към трета страна.
 • Право по всяко време да оттегли съгласието си за събиране, обработка, съхраняване и трансфер на информация, отнасяща се до него. Това не засяга законосъобразността на обработката, която вече сме извършили на основание предварително дадено Ваше съгласие.  
 • Право на заличаване на лични данни, когато ГЛОБЪЛ СТАФ ООД няма валидна причина да продължи обработката им, както и при успешно упражнено право на възражение срещу обработка.
 • Право да бъде уведомен за нарушение на лични данни, в случаите, когато това може да доведе до висок риск за неговите права и свободи.

 

За да упражни някое от правата си, субектът на лични данни трябва да подаде до ГЛОБЪЛ СТАФ ООД писмено Заявление за достъп до съхранявани и обработвани лични данни съгласно чл. 37б от ЗЗЛД на място в офиса на ГЛОБЪЛ СТАФ ООД, намиращ се на бул. Христо Ботев 90, Бургас или чрез куриер.

 

Сигурност и защита на личните данни

 

ГЛОБЪЛ СТАФ ООД разполага с подходящи мерки за предотвратяване на инциднетна загуба, употреба или неоторизиран достъп до лични данни. Достъпът е ограничен до лицата, на които им е необходимо за целите на тяхната дейност. Основните контролни механизми са:

 • Определяне на отговорно лице по защита на личните данни;
 • Интегриране и защита във вътрешната документация на ГЛОБЪЛ СТАФ ООД;
 • Персонална защита чрез лични пароли за достъп до компютри и информационни системи съдържащи регистри;
 • Защита чрез съответните технически мерки според изискванията за предотвратяване на случайно или умишлено унищожаване, загуба или неправомерен достъп, както и от други незаконни форми на обработване;
 • Редовно изпитване и оценка на ефективността на мерките с оглед гарантиране сигурността на обработването.

 

Маркетингови съобщения

 

ГЛОБЪЛ СТАФ ООД изпраща маркетингови съобщения до физически лица, след предварително съгласие на субекта на данни, освен в случите:

 • Когато маркетинговото съобщение се отнася до подобни услуги;
 • Когато имате направена регистрация на нашия сайт;
 • Когато имате сключен договор с ГЛОБЪЛ СТАФ ООД;

 

Налице е възможност за отказ от бъдещи съобщения в момента на предоставяне на личните данни и във всяко последващо съобщение като кликнете върху връзката за отказване в изпратения имейл.

 

Валидност и актуализиране на политиката

 

С цел да прилагаме най-актуални мерки за защита и с цел спазване на действащото законодателство, ние ще актуализираме редовно настоящата Политика за поверителност на личните данни.

 

Надзорен орган относно защита на личните данни

 

Комисия за защита на лични данни  
Адрес: София, 1592, бул. “Цветан Лазаров” 2
Тел. +359 2 915 3580 Fax +359 2 915 3525
Email: kzld@cpdp.bg
Уебсайт: http://www.cpdp.bg/
2008-2024, Всички права запазени. Защита на личните данни / Общи условия